Brassberget


Foto: Helena Persson


Foto: Helena Persson

Naturreservat som är det största lövskogsområdet i Gävleborg. Brassberget har drabbats av flera skogsbränder och dessa har gett upphov till områdets särpräglade skog, växt och djurliv och skogen är drygt 100 år gammal. Flera spår efter inlandsisens avsmältning kan urskiljas på berget, t ex en djup kanjon i den östra dalen, bildad av framforsande smältvattenmassor. Alla i Sverige förekommande hackspettarter finns eller har funnits här. Floran är rik med bl a ett flertal orkidéarter som t ex skogsfrun, men även det sällsynta sötgräset kan ses här.