Ensjölokarna

Ensjölokarnas naturreservat är en av Sveriges finaste urskogar, med gammeltallar och gigantiska granar. Det är en miljö där ovanliga svampar, lavar, insekter, hackspettar och ugglor har funnit en fristad. Ensjölokarna avsattes som domänreservat redan 1924 och tillhör därmed de äldsta i länet. 2008 utvidgades naturreservatet med skog som omger urskogskärnan. I området finns två tjärnar; Stora och Lilla Ensjöloken. Reservatet ligger 5 km från gränsen till Medelpad.


Länets finaste urskog

Skogen i urskogskärnan är helt orörd av människan, men ett antal bränder har härjat här genom tiderna. De äldsta tallarna, som är mellan 300 och 400 år gamla, har överlevt tre eller fyra skogsbränder. Dessa träd har en imponerande omkrets på omkring två meter och många är rötskadade och döende. Det finns rikligt med torrakor i naturreservatet. Tallen dominerar på höjderna medan det i övrigt finns en del gran och inslag av björk, sälg och asp i lägre partier.

Växter och djur i urskogen

I reservatet finns det gott om hålhäckande fåglar och däggdjur som pärluggla, hökuggla, mård och fladdermöss. Även korp, nötskrika, lavskrika, tretåig hackspett och spillkråka ses ofta.Växtligheten präglas av att området varit skogbevuxet under lång tid. Sällsynta vedsvampar som doftticka, rosenticka och blackticka har påträffats vid Ensjölokarna. Klubbstarr och fjälldunört hör till de intressantare fynden bland kärlväxterna.

Fakta
Storlek: 96 ha
Bildat: 1996, utvidgat 2008 (Domänreservat sedan 1924)
Kommun: Ljusdals kommun
Förvaltare: Länsstyrelsen Gävleborg
Naturtyper: Barrskog, myr och vatten.
Service: Parkering, informationsskylt, raststuga, vindskydd, stig (1 km) och torrtoalett.Så hittar du hit
Från Ljusdal: Tag väg 83 norrut, ca 6 km norr om Ramsjö svänger du av åt vänster, mot Ensjölokarnas naturreservat. Följ sedan skyltningen.
Från Ånge: Tag väg 83 söderut, ca 8 km söder om Mellansjö svänger du av åt höger, mot Ensjölokarnas naturreservat. Följ sedan skyltningen.

    

Boken Ensjölokarna- jätteträdens skog

Läs mer här >>